• Koncepcja pracy Przedszkola nr 115 w Poznaniu

   • Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu...

    Robert Fulghum

     

    Wizja przedszkola wg Koncepcji pracy Przedszkola nr 115

     

    • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

    • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

    • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

    • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się.

    • Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych takich jak : dobro, piękno, prawda, szacunek, tolerancja, patriotyzm.

    • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

    • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

    • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

    • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

    • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

    • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

     

    Misja przedszkola wg Koncepcji pracy Przedszkola nr 115

    Nasze przedszkole:

    • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

    • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

    • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

    • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

    • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

    • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

    • organizuje sprawne zarządzanie placówką,

    • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

     

    Cele główne

    I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

    • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

    • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

    II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

    • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

    • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

    III. Współpraca z Rodzicami

    • Efektywna współpraca z Rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola

    • Współpraca z Rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań

    IV. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

    • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

    • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

    • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

    Cele szczegółowe

    • Realizacja założeń reformy oświatowej.

    • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

    • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawcze i opiekuńczej, a także o atrakcyjną ofertę edukacyjną.

    • Realizacja projektu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

    • Wykorzystywanie twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

    • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu profilaktycznego.

    • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

    • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

    • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

    • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

     

    Kryteria sukcesu

    • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

    • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

    • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

    • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

    • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

    • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

    • Realizacja projektów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

    • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

    • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

    • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

    • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

    • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

    • Wzrost zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

     

    DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

    Sposoby motywacji dzieci:

    Stosowane nagrody:

    - pochwała indywidualna,

    - pochwała przed całą grupą,

    - pochwała przed rodzicami,

    - oklaski,

    - emblematy,

    - przydział funkcji.

    Stosowane kary:

    - brak nagrody,

    - upomnienie ustne,

    - czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

    - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

    - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

    Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

    - przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

    - szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

    - informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

    - półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

    - bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, dokumentowanie wyników obserwacji,

    - przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

    Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

    • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

    • teczek prac i innych dokumentów,

    • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

    • notatek o dziecku, jego zachowaniu, rozwoju

    • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

    • rozmów.

    Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

    Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

    • ankiet,

    • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

    • hospitacji,

    • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

    • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

    • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

    Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

    Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

    • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

    • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

    • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

    • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

    • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

    • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

    SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

    Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

    • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

    • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

    • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

    • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

    • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

    • stwarzanie sytuacji sprzyjających wspólnemu, aktywnemu spędzaniu wolnego czasu i zabawie

    Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

    • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

    • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, MDK, policją, strażą miejską, POSiR, AWF, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, ze szkołą nr 42, z przedszkolem nr 87, itp,

    • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

    Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

    1. Projekcie wychowawczym

    2. Projekcie profilaktycznym.

    3. Projekcie adaptacyjnym.

    4. Programie wychowania przedszkolnego.

    5. Rocznym planie pracy.

    Koncepcję pracy przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w 2009 roku.