• Informacje dla rodziców

   • PŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE


    KONTAKT - INTENDENT

    Drodzy Rodzice,

    w przypadku pytań, uwag czy sugestii związanych z wyżywieniem dzieci, a także w sprawie płatności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z panem Łukaszem.
    @: lukasz.nowacki@zs5.poznan.pl
    kom. służbowy 733-710-340


    STAWKA ŻYWIENIOWA

    Drodzy Rodzice,

    informujemy, że od dnia 1.04.2022r, za zgodą Organu Prowadzącego została podniesiona kwota dziennej stawki żywieniowej na 10 zł.

    W załączeniu  >>zarządzenie dyrektora <<


    PŁATNOŚĆ DO 20-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

    Szanowni Rodzice,

    Informujemy, że płatności należy regulować do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłat dokonujemy wyłącznie na indywidualne konta przypisane do dziecka  ( odrębne za pobyt i za żywienie ).

    Wprowadzając tytuł przelewu wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka ( bez przecinków, kropek i innych znaków specjalnych ).

    Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji prosimy o wpłacanie wcześniej uzgodnionych kwot co do grosza.


    INFORMACJA O ZASADACH OPŁAT ZA POBYT DZIECKA

    W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

    1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dniem 1 listopada 2022 zmienia się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Do tej pory opłata wynosiła 1 zł.  W zakładce "DRUKI" do pobrania cały tekst Uchwały nr LXXI/1300/VIII/2022.

    2. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. zmienił się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

    3. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

    4. Rodzice dziecka realizującego edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

    5. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza do 20 dnia każdego miesiąca na wskazane na rachunkach numery kont bankowych z zaznaczeniem na przelewie imienia i nazwiska dziecka.

    6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat.

    7. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z póź. zm.).