• Informacje dla rodziców

   • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    KONTAKT - INTENDENT

    Drodzy Rodzice,

    w przypadku pytań, uwag czy wątpliwości związanych z płatnościami za przedszkole prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny intendentką panią Joanną Gruszkiewicz.

    Mail: joanna.gruszkiewicz@zs5.poznan.pl
    Tel: 61 833 23 58/przedszkole wew. 2/intendent wew. 3

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    STAWKA ŻYWIENIOWA

    Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół i za zgodą organu prowadzącego od dnia 1.05.2023r. stawka żywieniowa wynosi 12 zł

    <<zarządzenie dyrektora>>

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PŁATNOŚĆ DO 20-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

    Płatności należy regulować do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłat dokonujemy wyłącznie na indywidualne konta przypisane do dziecka  ( odrębne za pobyt i za żywienie ).                                              Wprowadzając tytuł przelewu wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy ( bez przecinków, kropek i innych znaków specjalnych ).

    Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji prosimy o wpłacanie wcześniej uzgodnionych kwot co do grosza!


    INFORMACJA O ZASADACH OPŁAT ZA POBYT DZIECKA

    W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

    1. Zgodnie z Uchwałą NR LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzicom przysługuja również ulgi za pobyt . Szczegóły dotyczące zasad opłat za pobyt dziecka w przedszklu oraz informacje o przysługujących ulgach są zawarte w poniższej uchwale. 

     <<uchwała Rady Miasta opłata za pobyt dziecka w przedszkolu>>

    2. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. zmienił się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

    3. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

    4. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza do 20 dnia każdego miesiąca na wskazane na rachunkach numery kont bankowych z zaznaczeniem na przelewie imienia i nazwiska dziecka oraz nazwę grupy.

    5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat.

    6. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z póź. zm.).