• Projekt pracy wychowawczej

   •  

    PROJEKT PRACY WYCHOWAWCZEJ

    PRZEDSZKOLA nr 115 W POZNANIU

     

    Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały.

     

    Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny.

     

    Projekt wychowawczy Przedszkola nr 115 w Poznaniu stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Projekt ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

     

     

    Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

     

    - radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

    - bezpieczeństwa,

    - poczucia własnej godności

     

    Charakterystyka projektu

    Celem projektu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Projekt zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Projekt wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

     

    • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)

    • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)

    • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)

    • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. (12)

    • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

     

    Warunki realizacji

    Projektem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

     

    Projekt obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

    • samoobsługi i czynności higienicznych,

    • zabaw samorzutnych

    • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości

    • spożywania posiłków

    • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu

     

    W naszym Przedszkolu

     

    DZIECKO:

     

    1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

    2. Czuje się bezpieczne.

    3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

    4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

    5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

    6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

    7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.

    8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

    9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

     

    W naszym Przedszkolu

    RODZICE:

     

    1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.

    2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

    3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

    4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

    5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

    6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,

    7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.

    8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej i zarządzania placówką.

     

    W naszym Przedszkolu

    NAUCZYCIELE:

     

    1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

    2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

    3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.

    4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

    5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.

    6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

    7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.

    8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

    9. Monitorują efektywność własnej pracy.

    10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

    11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.

    12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.

    13. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

     

    Cele ogólne

    1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

    2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

    3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

    4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.

    5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.

    6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

    7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.

    8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

     

    Metody:

    • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.

    • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, A. M. Kniessów. K. Orffa, R. Labana, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

    • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja,

    • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

     

    Zadania:

    I. INTEGRACJA

     

    Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

     

    Cele szczegółowe:

    - rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

    - akceptowanie drugiego człowieka,

    - rozróżnianie dobra od zła,

    - przestrzeganie kompromisu w zabawie,

    - rozwiązywanie konfliktów,

    - pomaganie niepełnosprawnym i innym,

    - rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

    - stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),

    - kształtowanie samodzielności,

    - kształtowanie odporności emocjonalnej.

     

    Formy realizacji:

    - zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

    - bajkoterapia i muzykoterapia, relaksacja.

    - logorytmika,

    - formy teatralne,

    - literatura dla dzieci,

    - wystawki prac dziecięcych,

    - zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,

     

    II. OBYCZAJOWOŚĆ

    Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

     

    Cele szczegółowe:

    - kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

    - dbanie o dobro własne i innych,

    - odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

    - używanie form grzecznościowych,

    - kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

    - rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

    - dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

     

    Formy realizacji:

    - kronika przedszkolna,

    - uroczystości,

    - spotkania,

    - konkursy,

    - koncerty,

    - programy,

    - przedsięwzięcia

     

    Kodeks przedszkolaka

    • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

    • Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.

    • Szanuję własność cudzą i współną.

    • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

    • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

    • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.

    • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.

    • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

    • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.

    • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

     

    Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

    Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

    • zachowania podczas posiłków,

    • zachowania w łazience,

    • zachowania w szatni,

    • zachowania w sali,

    • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

    • zachowania podczas wycieczek i spacerów,

    • zachowania podczas imprez i uroczystości.

     

    1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

    - siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

    - jemy w ciszy,

    - jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,

    - sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

    - po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,

    - odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję".

     

    2. Reguły zachowań w łazience

    a) mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

    - podwijamy rękawy,

    - moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

    - zakręcamy kran,

    - otrząsamy ręce nad zlewem,

    - wycieramy dłonie w swój ręcznik,

    - zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.

    b) pielęgnacja zębów

    - do kubka wlewamy letnią wodę,

    - dwukrotnie płuczemy usta,

    - na szczotkę wyciskamy pastę,

    - myjemy zęby okrężnymi ruchami,

    - kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

    - wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

    - kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

    c) higiena potrzeb fizjologicznych

    - korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

    - zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

    - myjemy ręce po wyjściu z toalety.

     

    3. Reguły zachowań w szatni

    - starannie układamy swoją odzież i buty,

    - pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

    - po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,

    - przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

    - starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

    - pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

     

    4. Reguły zachowań w sali

    - nie biegamy,

    - dzielimy się wszystkim,

    - mówimy umiarkowanym głosem,

    - gramy uczciwie,

    - nie bijemy innych,

    - sprzątamy po sobie,

    - nie niszczymy zabawek,

    - używamy zwrotów grzecznościowych.

     

    5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

    - bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

    - nie popychamy innych,

    - nie bijemy się,

    - pomagamy młodszym kolegom,

    - nie oddalamy się z terenu ogrodu,

    - słuchamy poleceń nauczyciela.

     

    6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

    - idziemy kolejno parami,

    - nie popychamy się,

    - uważnie słuchamy,

    - przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

     

    7. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

    - zajmujemy wyznaczone miejsce,

    - witamy się z gośćmi,

    - uważnie słuchamy,

    - żegnamy się z gośćmi,

    - wychodzimy w ustalonej kolejności.

     

    III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM

     

    Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

     

    Cele szczegółowe:

    - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

    - rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

    - wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

    - uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

    - kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,

    - szanowanie praw człowieka.

     

    Formy realizacji:

    - zajęcia tematyczne,

    - spacery,

    - wycieczki,

    - spotkania z ciekawymi ludźmi,

    - konkursy tematyczne,

    - wystawy okolicznościowe,

    - imprezy,

    - kiermasze,

    - uroczystości.

     

    Kodeks małego patrioty

    • Znam członków swojej rodziny.

    • Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.

    • Szanuję kulturę i tradycje narodowe.

    • Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.

    • Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.

    • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.

    • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

     

    IV. EKOLOGIA

     

    Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

     

    Cele szczegółowe:

    - kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

    - ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

    - kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

    - zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

     

    Formy realizacji:

    - wycieczki,

    - spacery,

    - konkursy,

    - prace porządkowe,

    - prace hodowlane,

    - doświadczenia,

    - obserwacje przyrodnicze,

    - eksperymenty,

    - akcje ekologiczne,

    - filmy.

     

    Kodeks małego ekologa

    • Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.

    • Nie śmiecę.

    • Nie męczę zwierząt.

    • Sadzę drzewa i krzewy.

    • Opiekuję się zwierzętami.

    • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.

    • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

     

    V. ZDROWIE

     

    Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

     

    Cele szczegółowe:

    - kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

    - nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

    - stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

    - angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

     

    Formy realizacji:

    - zajęcia zorganizowane,

    - zabiegi higieniczne,

    - spacery,

    - wycieczki,

    - zawody sportowe, Dzień Małego Sportowca

    - konkursy i turnieje,

    - przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

     

    Kodeks zdrowego przedszkolaka

     

    • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.

    • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.

    • Spożywam zróżnicowane posiłki.

    • Czynnie spędzam wolny czas.

     

    • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

     

     

    Ewaluacja

     

    1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie pedagogicznej

    2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci

    3. Sposoby ewaluacji:

    a) analiza dokumentów:

    - Projekt pracy wychowawczej,

    - Księga protokołów rady pedagogicznej,

    - plany miesięczne poszczególnych grup,

    - arkusze obserwacji, dzienniki,

    b) ankiety,

    c) wytwory dzieci